761 Đảnh Lễ Pháp Bảo & Thực Tập Thiền Tâm Hỷ ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 2021  
762 NGHI THỨC ĐẢNH LỄ TRÍ ĐỨC NHƯ LAI - Linh Quy Pháp Ấn ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH Linh Quy Pháp Ấn - 2021  
763 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tăng Chi Bộ - Không có gì tai hại cho bằng TÂM KHÔNG ĐƯỢC TU TẬP ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 02-06-2021  
764 Tinh Hoa NIKAYA - Công Cuộc Thanh Lọc Vĩ Đại 1 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn Ngày10/08/2020  
765 Tinh Hoa NIKAYA - Nghệ Thuật Sống An Vui 01 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 06-07-2021  
766 Về Nương Pháp NIKAYA 345 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 20-3-2021  
767 TINH HOA NIKAYA - THIỀN QUÁN - BI VÔ LƯỢNG TÂM 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn - 01-05-2021  
768 Soi Sáng NIKAYA - Quán Nguy Hại_ Thọ Thân, Thọ Tâm_ Làm Sao Hết Lo Lắng Bất An ?_ Hiểu Vô Thường ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 04/05/2021