753 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Vua Trời Hỏi Phật 1 _ Kinh Đế Thích Sở Vấn _ Trường Bộ ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-02-2021  
754 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Vua Trời Hỏi Phật 2 _ Kinh Đế Thích Sở Vấn _ Trường Bộ ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 25-02-2021  
755 Soi Sáng NIKAYA - Gia Tài Của Thánh Nhân ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 28-12-2020  
756 Soi Sáng Pháp Hành NIKAYA – Bản ngã của người tu - Nhiếp phục sự thúc dục - Làm sao Tu với karaoke ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 08-01-2021  
757 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Vua Trời Hỏi Phật 3 - Kinh Đế Thích Sở Vấn - Trường Bộ ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 26-02-2021  
758 KINH NIKAYA GIẢNG GIẢI - Không Buông Lung Phóng Dật 3 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 20-09-2020  
759 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Với Khổ Với Ưu, Nước Mắt Đầy Mặt, Khóc Than - Người Đi Ngược Dòng 1 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 27-02-2021  
760 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Với Khổ Với Ưu, Nước Mắt Đầy Mặt, Khóc Than - Người Đi Ngược Dòng 2 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 28-02-2021