753 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ Bốn Loại Thức Ăn Từ Nơi Ái 3 _ ( Kinh Chánh Tri Kiến 6 ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 26/04/2021  
754 Tinh Hoa NIKAYA - Hỷ Lạc - Ưu Tư - Tăng Thượng Giới Định Tu ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hoà Khánh 09-03-2021  
755 KINH NIKAYA GIẢNG GIẢI - TƯƠNG ƯNG SÁU XỨ - Hộ Trì - Nhàm Chán - Đoạn Tận - Từ Bỏ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn, 29-12-2020  
756 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ 7 Cách Trừ Phiền Não - Kinh Tất Cả Lậu Hoặc 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 13/04/2021  
757 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ 7 Cách Trừ Phiền Não - Kinh Tất Cả Lậu Hoặc 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 13/04/2021  
758 Pháp Đàm NIKAYA – Xúc Chạm Với Vô Minh 2 - Làm Sao Hóa Giải Nghiệp Chướng ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn. 25/03/2021  
759 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sự Chấp Thủ Ngũ Uẩn Là Phiền Não Khổ Đau 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Trường Phật học TP.HCM, ngày 22-03-2021  
760 Kinh NIKAYA Thiền Quán - Tương Ưng Sự Thật - Tứ Thánh Đế 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 26/03/2021