737 Pháp Đàm NIKAYA – Mình Sanh Ra Để Làm Gì ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 05-03-2021  
738 Tinh Hoa NIKAYA _ Giải Thoát Trí 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn, 15/4/2021  
739 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thức Ăn Của Vô Minh ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn, 16/4/2021  
740 Tinh Hoa NIKAYA – Mình Mới Là Người Đáng Thương Nhất Hành Tinh ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại chùa Khánh Linh 04-04-2021  
741 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ Bốn Loại Thức Ăn Từ Nơi Ái 3 _ ( Kinh Chánh Tri Kiến 6 ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 26/04/2021  
742 Tinh Hoa NIKAYA - Hỷ Lạc - Ưu Tư - Tăng Thượng Giới Định Tu ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hoà Khánh 09-03-2021  
743 KINH NIKAYA GIẢNG GIẢI - TƯƠNG ƯNG SÁU XỨ - Hộ Trì - Nhàm Chán - Đoạn Tận - Từ Bỏ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn, 29-12-2020  
744 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ 7 Cách Trừ Phiền Não - Kinh Tất Cả Lậu Hoặc 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 13/04/2021