729 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sống Tịch Tịnh An Lạc ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng 28/03/2021  
730 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ Nhổ Tận Gốc Kiến Chấp “Tôi Là” _ ( Kinh Chánh Tri Kiến 3 ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 05/04/2021  
731 Kinh NIKAYA Thiền Quán – Từ Đâu Có Khổ ? Tương Ưng Sáu Xứ - Sanh và Phiền Não ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn, ngày 18-03-2021  
732 Tinh Hoa NIKAYA – Làm Sao Hết Giận ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn, ngày 19-12-2020  
733 Pháp Đàm NIKAYA – Xúc Chạm Với Vô Minh ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn, ngày 04-03-2021  
734 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ Soi Gương Rửa Mặt - Lửa Cháy Trên Đầu 1 ( Kinh Tổn Giảm - Tăng Chi Bộ ) ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn, ngày 14-03-2021  
735 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ Soi Gương Rửa Mặt - Lửa Cháy Trên Đầu 2 ( Kinh Tổn Giảm - Tăng Chi Bộ ) ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn, ngày 15-03-2021  
736 Khóa Tu NIKAYA Hà Nội Lần 2 - QUÁN VÔ THƯỜNG - LY THAM - ĐOẠN DIỆT - TỪ BỎ 1 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 17/01/2021