721 Tinh Hoa NIKAYA _ Chúc Xuân Tân Sửu 2021_ Hạnh Phúc Của Người Tu ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 14/02/2021  
722 Tinh Hoa NIKAYA - Sáu Pháp Vận Hành Đời Sống 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Chùa Hoà Khánh 23-03-2021  
723 Tinh Hoa NIKAYA - Sáu Pháp Vận Hành Đời Sống 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Chùa Hoà Khánh 23-03-2021  
724 Tinh hoa NIKAYA - Trí Đức Như Lai 1 - Tự Giác - Nhận Diện Thân Tâm - Ngũ Uẩn Là Gì ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng 22/03/2021  
725 Tinh Hoa NIKAYA – Thiền Quán – Làm sao thành bậc Hiền Trí ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 02/04/2021  
726 Khóa Tu NIKAYA Lần 2 Hải Dương - Kinh NIKAYA Giảng Giải - Công Đức Tâm Từ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Chùa Bồ Đề 20-11-2020  
727 Tinh Hoa NIKAYA - Sáu Pháp Vận Hành Đời Sống 3 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng ngày 06-07-2020  
728 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Tham Dục Là Mắc Nợ - Kinh Nghèo Khổ – Tăng Chi Bộ Trường Phật học TPHCM 14-12-2020