713 Tinh Hoa NIKAYA - Hộ Niệm - Sám Hối - Xả Vô Lượng Tâm ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 29-11-2021  
714 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Tứ Đại 2 ( Đại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi 2 ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-11-2021  
715 Tinh Hoa NIKAYA Thiền Quán - Không Có Gì Chắc Chắn - Phép Mầu Của Nghiệp Lành ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-12-2021  
716 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Khổ Thánh Trí 3 - Bản Chất Của Khổ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-10-2021  
717 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Khổ Thánh Trí 4 - Nhổ Mũi Tên Buồn Đau 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-10-2021  
718 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Khổ Thánh Trí 5 - Mọi Hiện Hữu Điều Khổ 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-10-2021  
719 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Khổ Thánh Trí 1 - Khổ Do Ai Làm Ra ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 19-10-2021  
720 BÀI KINH NIKAYA TÂM ĐẮC ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-09-2021