Kinh NIKAYA Giảng Giải - Chung Cuộc Kiếp Người Là Gì?

Đạo Tràng NIKAYA Hải Dương ngày 4-10-2019

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sự Nghiệp Phước Đức

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 7-6-2020

Tinh Hoa NIKAYA - Thánh Pháp Diệt Ngã 1A

Thiền Viện Giác Tuệ tại Vũng Tàu ngày 10-1-2020

Soi Sáng NIKAYA - Đạo Lộ Tu Tập Trí Ngũ Uẩn

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 8-11-2020

Trải Tâm Từ Đến Miền Trung

Chùa Hoằng Pháp Huyện Hoc Môn tp HCM ngày 25-10-2020