65 NIKAYA Giảng Giải - Soi Gương Rửa Mặt - Kinh Tổn Giảm 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật hoc TPHCM 2022  
66 Nhật Ký Tu Học & Trình Pháp - Đọc Thơ NIKAYA 9 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-05-2022  
67 Nhật Ký Tu Học & Trình Pháp NIKAYA 8 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 29-04-2022  
68 Nhật Ký Tu Học & Trình Pháp NIKAYA 7 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-04-2022  
69 Nhật Ký Tu Học & Trình Pháp NIKAYA 6 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-04-2022  
70 Nhật Ký Tu Học & Trình Pháp NIKAYA 5 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-04-2022  
71 Nhật Kí Tu Học & Trình Pháp NIKAYA 4 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-04-2022  
72 Nhật Kí Tu Học & Trình Pháp NIKAYA 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14-04-2022