689 Pháp Đàm NIKAYA - Quán Chiếu Về Dịch Bệnh 2 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 11-06-2021  
690 Soi Sáng NIKAYA - Bí Quyết Tu Tập ? Hành Uẩn Là Gì ? Chánh Kiến Là Gì ? Làm Sao Nhiếp Phục Cảm Thọ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 13-05-2021  
691 Khóa Tu NIKAYA Hà Nội Lần 2 - BỐN KHỔ ÁCH ĐÈ NẶNG ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng ngày 17/01/2021.  
692 Khóa Tu NIKAYA Hà Nội Lần 2 - PHÂN BIỆT SÁU THỨC và TRÍ TUỆ ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MIINH Gỉang - Ngày 16/01/2021  
693 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sự Hình Thành Thế Giới Và Nhân Sinh 4 - Kinh Trường Bộ ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-03-2021  
694 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sự Hình Thành Thế Giới Và Nhân Sinh 1 - Kinh Khởi Thế Nhân Bổn - Trường Bộ ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 08-03-2021  
695 Soi Sáng NIKAYA – Khéo Điều Hòa Thân Tâm – Tưởng Tri – Thức Tri – Tuệ Tri ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-02-2021  
696 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ Bốn Loại Thức Ăn Từ Nơi Ái 1 _ ( Kinh Chánh Tri Kiến 4 ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 05/04/2021