Tinh Hoa NIKAYA – Tuệ Năm Uẩn Và Trí Lậu Hoặc

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 11-6-2020

Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán - Tất Cả Là Khổ Đau

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 11-11-2020

Kinh NIKAYA Giảng Giải – Quả Báu Của Nghiệp 15

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 5-9-2020