673 Khóa Tu NIKAYA Hà Nội Lần 2 - Pháp Quán TỪ MỚI TU ĐẾN A LA HÁN ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.Thích Minh Thành giàng. Ngày 16/01/2021  
674 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Giải Mã Đau Khổ Trên Toàn Thế Giới 1A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 29-08-2020  
675 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thế Tôn Cung Kính Chánh Pháp B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 14-08-2020  
676 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tâm An Không Sợ Hãi 4 ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 19-08-2021  
677 Tinh Hoa NIKAYA - Tham sân si vận hành như thế nào ? Thuyết sao đúng tiêu chuẩn Pháp sư ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 03/04/2021 - tại lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư - Chùa Hoà Khánh  
678 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ Soi Gương Rửa Mặt - Lửa Cháy Trên Đầu 2 ( Kinh Tổn Giảm - Tăng Chi Bộ ) ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn, ngày 15-03-2021  
679 Kinh NIKAYA Giảng Giải - 7 Cách Trừ Phiền Não - Kinh Tất Cả Lậu Hoặc 4 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 04/05/2021  
680 Soi Sáng NIKAYA _ Ý Căn- Pháp Trần- Ý Thức ? _ Lợi Ích Của Sám Hối Diệt Ngã ? _ Văn Tư Tu ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 14/03/2021 tại Chùa Bửu Liên