665 Sức Sống Của Người Tu 3 - Kinh Niệm Xứ Giảng Giải - Quán Thân C - Xác Chết ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 14-10-2020  
666 Tâm Đắc Tu Học NIKAYA 6 - Linh Quy Pháp Ấn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14-01-2022  
667 Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Sám Hối Diệt Ngã 10-Hợp Tan Sanh Diệt-Trình Pháp Lợi Ích & Hiệu Quả ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 08-01-2022  
668 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ Bốn Loại Thức Ăn Từ Nơi Ái 1 _ ( Kinh Chánh Tri Kiến 4 ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 05/04/2021  
669 SOI SÁNG PHÁP HÀNH NIKAYA _ ÁI và TỪ Khác Nhau Như Thế Nào ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.Thích Minh Thành giàng. 10/01/2021  
670 KINH NIKAYA GIẢNG GIẢI - THIỀN QUÁN _ Sự Tìm Cầu Của Bậc Thánh 2 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 05/02/2021  
671 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thế Tôn Cung Kính Chánh Pháp A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 14-08-2020  
672 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sinh Hoạt Hằng Ngày Của Tỳ Kheo - 2B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 05-05-2020