Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sinh Hoạt Hằng Ngày Của Tỳ Kheo B

Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 04 - 08 - 2020

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Đế Vương & Pháp Vương B

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 15-8-2020

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sinh Hoạt Hằng Ngày Của Tỳ Kheo - 2B

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 5-5-2020

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thiền Quán Cách Tu Của Đức Phật 1

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 16-8-2020