657 Tinh Hoa NIKAYA - Sáu Pháp Vận Hành Đời Sống 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Chùa Hoà Khánh 23-03-2021  
658 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm An Tâm Người Bệnh 7 - Quán Thân - Quán Thọ ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-09-2021  
659 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tầm Quan Trọng Của Tâm Hiền Trí 6 - Thiền Quán - An Trú Tâm Như Gió ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-10-2021  
660 Tinh Hoa NIKAYA - Soi Sáng - Tại Sao Quán Vô Thường Không Thành Tựu A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 06-08-2020  
661 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán - Lời Cuối Của Đức Phật B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 01-05-2020  
662 Tinh Hoa NIKAYA _ Thiền Cho Người Mới Bắt Đầu ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 26/4/2021  
663 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sự Hình Thành Thế Giới Và Nhân Sinh 3 - Kinh Trường Bộ ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-03-2021  
664 Tinh Hoa NIKAYA - Hỷ Lạc - Ưu Tư - Tăng Thượng Giới Định Tu ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hoà Khánh 09-03-2021