Kinh NIKAYA Giảng Giải – Thánh Trí Năm Uẩn 16 – Tiếng Gầm Sư Tử 1B

Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 26-4-2020

Tinh Hoa NIKAYA - Thánh Trí Ly Tham

Linh Quy Pháp Ấn ngày 11-3-2020

Tinh Hoa NIKAYA – Giải Phá Chấp Ngã 4

Linh Quy Pháp Ấn ngày 24-3-2020