57 Tinh Hoa NIKAYA - Nhận Diện Thân Tâm 13 - Căn Bản Trí ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Thiền Viện Thường Chiếu 03-05-2022  
58 Tinh Hoa NIKAYA - Nhận Diện Thân Tâm 12 - Căn Bản Trí ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Thiền Viện Thường Chiếu 03-05-2022  
59 Tinh Hoa NIKAYA - Nhận Diện Thân Tâm 11 - Căn Bản Trí ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Thiền Viện Thường Chiếu 25-04-2022  
60 Tinh Hoa NIKAYA - Nhận Diện Thân Tâm 10 - Căn Bản Trí ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Thiền Viện Thường Chiếu 25-04-2022  
61 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm Sao Hết Tham Ăn ? Bốn Loại Thức Ăn - Kinh Thịt Đứa Con 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 27-04-2022  
62 Tinh Hoa NIKAYA - Thân Này Là Thiếu Thốn Khát Khao - Nô Lệ Cho Tham Ái ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-04-2022  
63 Tinh Hoa NIKAYA - Trải Tâm Từ - Xin Cùng Nhau Thấu Hiểu - Những Đau Khổ Trong Nhau ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-04-2022  
64 NIKAYA Giảng Giải - Soi Gương Rửa Mặt - Cháy Khăn - Cháy Đầu - Kinh Tổn Giảm 4 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật hoc TPHCM 25-04-2022