57 Tinh Hoa NIKAYA – Làm Sao Hết Giận ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn, ngày 19-12-2020  
58 Kinh NIKAYA Thiền Quán – Từ Đâu Có Khổ ? Tương Ưng Sáu Xứ - Sanh và Phiền Não ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn, ngày 18-03-2021  
59 Soi Sáng NIKAYA _ Ý Căn- Pháp Trần- Ý Thức ? _ Lợi Ích Của Sám Hối Diệt Ngã ? _ Văn Tư Tu ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 14/03/2021 tại Chùa Bửu Liên  
60 Khóa Tu NIKAYA Hà Nội Lần 2 _ QUÁN VÔ THƯỜNG - LY THAM - ĐOẠN DIỆT - TỪ BỎ 2 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 17/01/2021  
61 Khóa Tu NIKAYA Hà Nội Lần 2 - QUÁN VÔ THƯỜNG - LY THAM - ĐOẠN DIỆT - TỪ BỎ 1 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 17/01/2021  
62 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ Soi Gương Rửa Mặt - Lửa Cháy Trên Đầu 2 ( Kinh Tổn Giảm - Tăng Chi Bộ ) ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn, ngày 15-03-2021  
63 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ Soi Gương Rửa Mặt - Lửa Cháy Trên Đầu 1 ( Kinh Tổn Giảm - Tăng Chi Bộ ) ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn, ngày 14-03-2021  
64 Pháp Đàm NIKAYA – Xúc Chạm Với Vô Minh ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn, ngày 04-03-2021