57 Tinh Hoa NIKAYA - Đem Đèn Sáng Vào Trong Bóng Tối ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 30-10-2020  
58 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán - Tất Cả Là Khổ Đau ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 11-11-2020  
59 Tinh Hoa NIKAYA – Tuệ Năm Uẩn Và Trí Lậu Hoặc ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 11-06-2020  
60 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Sáu Xứ - Thiền Quán - 18 Giới Bại Hoại Tan Rã Khổ Đau ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng  
61 Tinh Hoa NIKAYA – Thiền Quán – Trái Tim Của Đức Phật ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 12 - 08 - 2020  
62 Soi Sáng NIKAYA - Đạo Lộ Tu Tập Trí Ngũ Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 08-11-2020  
63 Tình Nghĩa THẦY TRÒ – Giáo Sư Nguyễn Khuê & Thích Minh Thành ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng  
64 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm Sao Để Thành Người Xuất Gia Đúng Nghĩa 3 - Kinh Xóm Ngựa - Trung Bộ Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 19-10-2020