57 Pháp Đàm NIKAYA - Đánh Tâm Mê TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
58 NIKAYA Giảng Giải - Cách Tu Tập Để Ly Dục - Kinh TAPUSSA - Tăng Chi Bộ 4 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
59 Kinh NIKAYA Giảng Giải- Sinh Hoạt Của Tỳ Kheo - Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò ( Trung Bộ) TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
60 Nghi Thức NIKAYA - Xả Bỏ Tham Sân & Tọa Thiền. TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
61 NIKAYA Thiền Quán - Cội Gốc Của Khổ Đau TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
62 Nghi Thức NIKAYA - Đảnh Lễ Pháp Bảo & Tọa Thiền TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
63 NIKAYA Thiền Quán - Buông Gánh Nặng Xuống & Trình Pháp TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
64 Nghi Thức NIKAYA - Đảnh Lễ Pháp Bảo & Toạ Thiền TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024