57 Tinh Hoa NIKAYA - Mùa Xuân Khiêm Hạ Hỷ Lạc ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-02-2022  
58 Kinh NIKAYA - Thiền Quán - Trân Quý Hiện Hữu - Thức Như Nhà Ảo Thuật - Kinh Bọt Nước 5 ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 30-01-2022  
59 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Mùa Xuân Ly Tham Bất Tử 2 - Thánh Trí 5 Uẩn ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên TPHCM ngày 29-01-2022  
60 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Mùa Xuân Ly Tham Bất Tử - Thánh Trí 5 Uẩn ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên TPHCM ngày 28-01-2022  
61 Kinh NIKAYA Giảng Giải- Thế Nào Là HÀNH PHÁP - TUỲ PHÁP ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 26-01-2022  
62 NIKAYA Thiền Quán - Thiền Hành - Lễ Pháp Bảo & Thanh Quy ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-01-2022  
63 NIKAYA Tất Niên 2021 - Sống Với Sự Thật - Nhìn Lại Năm Qua - Nhớ Ơn Đạo Sư ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 31-01-2022  
64 Tinh Hoa NIKAYA - Thứ Tự Hành Trì - Truyền Thống Chánh Pháp Của Chư Phật ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-01-2022