625 Tinh Hoa NIKAYA – Trí Tuệ Về Sắc Thân 1A ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng 05/01/2021. Tại Pháp Ấn Sơn  
626 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Gốc Rễ Của Tội Ác Là Gì ? Kinh Chánh Tri Kiến 1 – Trung Bộ ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 22/03/2021  
627 Pháp Đàm NIKAYA - Quán Chiếu Về Dịch Bệnh 1 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 11-06-2021  
628 Tinh Hoa NIKAYA - Sáu Pháp Vận Hành Đời Sống 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Chùa Hoà Khánh 23-03-2021  
629 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Viễn Ly – Vùng vẫy thoát lưới ma ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Linh Quy Pháp Ấn, ngày 07-11-2020  
630 Soi Sáng NIKAYA – Tổng Cương Lĩnh Pháp Hành 1 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại trường Phật Học TPHCM, ngày 21/12/2020  
631 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Sáu Xứ - “ TÔI LÀ” là một động chuyển Linh Quy Pháp Ấn 24-12-2020  
632 CẨM NANG PHÁP HÀNH NIKAYA - Tinh Hoa NIKAYA – Nhận Diện Ngũ Uẩn 1 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Chùa Hòa Khánh 27-10-2020