Khóa Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp Lần 3 - Bậc Tôn Kính Nhất Đời

Chùa Hoằng Pháp huyện Hóc Môn tp HCM ngày 22-11-2020

Khóa Tu NIKAYA Hoằng Pháp Lần 3 - Khơi Dậy Tình Thương 2

Chùa Hoằng Pháp huyện Hóc Môn tp HCM ngày 22-11-2020

Soi Sáng NIKAYA - Đạo Lộ Tu Tập Trí Ngũ Uẩn

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 8-11-2020