49 Pháp Đàm NIKAYA - Tâm Lì Lợm - Tâm Vết Thương - Góc Khuất Của Tâm ? Con Đường Độc Nhất ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 05-06-2021  
50 Pháp Đàm NIKAYA - Quán Chiếu Về Dịch Bệnh 2 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 11-06-2021  
51 Pháp Đàm NIKAYA - Quán Chiếu Về Dịch Bệnh 1 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 11-06-2021  
52 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục Là Đau Khổ Sợ Hãi 2 ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 10-5-2021  
53 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục Là Đau Khổ Sợ Hãi 1 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 10-5-2021  
54 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Gánh Nặng ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 28-01-2021  
55 Kinh NIKAYA Giảng Giải-Tại Sao Đức Phật Được Đệ Tử Tôn Kính?Trung Bộ - Bài 77 Kinh MAHA SACULUDAY 1 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 31-05-2021  
56 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tăng Chi Bộ - Không có gì tai hại cho bằng TÂM KHÔNG ĐƯỢC TU TẬP ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 02-06-2021