49 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục 4 -Sự Trói Buộc & Cái Bị Trói Buộc ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-09-2021  
50 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục 3 - Vị Ngọt - Nguy Hại & Sự Xuất Ly 2 ( Đại Kinh Khổ Uẩn ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 2021  
51 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục 2 - Vị Ngọt - Nguy Hại & Sự Xuất Ly ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-09-2021  
52 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục 1 - Định Nghĩa ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 19-09-2021  
53 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Bà La Môn 3 - Cày Ruộng Bất Tử ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-10-2021  
54 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Bà La Môn 2 - Hãy Từ Bỏ Củi Lửa ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-10-2021  
55 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Bà La Môn 1 - Từ Sân Hận Đến Thánh Quả ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-09-2021  
56 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm An Tâm Người Bệnh 12 - Thánh Tăng Hộ Niệm Người Sắp Mất ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn - 17/09/2021