49 Kinh NIKAYA - Thiền Quán - Tương Ưng Sự Thật Tứ Thánh Đế 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 02/04/2021  
50 Kinh NIKAYA Thiền Quán - Tương Ưng Sự Thật - Tứ Thánh Đế 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 26/03/2021  
51 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sự Chấp Thủ Ngũ Uẩn Là Phiền Não Khổ Đau 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Trường Phật học TP.HCM, ngày 22-03-2021  
52 Pháp Đàm NIKAYA – Xúc Chạm Với Vô Minh 2 - Làm Sao Hóa Giải Nghiệp Chướng ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn. 25/03/2021  
53 Pháp Đàm NIKAYA – Tại Sao Phải Tu Từ Bi Hỷ Xả ? Từ Thiện khác với Từ Bi như thế nào ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 20-03-2021  
54 Pháp Đàm NIKAYA – Mình Sanh Ra Để Làm Gì ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 05-03-2021  
55 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Gốc Rễ Của Tội Ác Là Gì ? Kinh Chánh Tri Kiến 1 – Trung Bộ ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 22/03/2021  
56 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán - Sợ Hãi Trong Tương Lai ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn, ngày 08-09-2020