49 Tinh Hoa NIKAYA - Thập Thiện Là Hiến Pháp Thánh Vương Trị Quốc ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-09-2022  
50 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 6 - 10 Nghiệp Lành & Dữ 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-09-2022  
51 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 5 - 10 Nghiệp Lành & Dữ 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 09-09-2022  
52 Kinh NIKAYA Giảng Giải - 6 Lợi Ích Quán Chiếu Vô Ngã ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-09-2022  
53 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thứ Tự Tu Tập 2 - Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh - 13/09/2022  
54 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thứ Tự Tu Tập 1 - Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh - 12/09/2022  
55 Kinh NIKAYA Giảng Giải - 6 Lợi Ích Quán Vô Thường 2 - Kinh Không Hạn Chế 1 - Tăng Chi Bộ III ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-09-2022  
56 Kinh NIKAYA Giảng Giải - 8 Đức Hạnh Thánh Hiền - Kinh Trai Giới- Tăng Chi Bộ III ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 2022