49 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm Bạn Với Thiện 3 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn - Ngày 03-06-20211  
50 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm Bạn Với Thiện 2 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn - Ngày 01-06-20211  
51 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm Bạn Với Thiện 1 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn - Ngày 01-06-20211  
52 Ý Nghĩa Trọng Đại Phật Ra Đời ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Chùa Bửu Liên - Ngày 29/05/2018  
53 Tinh Hoa NIKAYA - Công Cuộc Thanh Lọc Vĩ Đại 2 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn - Ngày10/08/2020  
54 Tinh Hoa NIKAYA - Công Cuộc Thanh Lọc Vĩ Đại 1 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn Ngày10/08/2020  
55 NGHI THỨC ĐẢNH LỄ ĐỨC HẠNH NGÀI XÁ LỢI PHẤT - Linh Quy Pháp Ấn ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH Linh Quy Pháp Ấn - 2021  
56 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Hỷ Vô Lượng Tâm - Trích quyển Cửa Vào Bất Tử ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 02-05-2021