49 Tinh Hoa NIKAYA - Bảy Trí Về Tưởng TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14-10-2023  
50 NIKAYA Trình Pháp - Ác Nghiệp Sát Sanh TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 13-10-2023  
51 NIKAYA Thiền Quán - Từ Vô Lượng Tâm TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-10-2023  
52 Pháp Đàm NKAYA - Trí Tuệ Về Tưởng TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-10-2023  
53 Khất Thực Thiền Quán - Về Núi Yên Tu Đẹp Tuyệt Trần ! TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-10-2023  
54 NIKAYA Thiền Quán - Sợ Hãi Tham Dục TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-10-2023  
55 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Trí Tuệ Về Tham Dục TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-10-2023  
56 Lễ Cúng Dường Trai Tăng - Công Đức Bố Thí TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-10-2023