Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm Sao Chấm Dứt Luân Hồi

Giảng tại chùa Bửu Liên Ngày 3 - 06 - 2018

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp và Tư Tưởng

Giảng tại Am Pháp Ấn Ngày 22-05-2018

Nhân Quả

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn

Ân Sâu Nghĩa Nặng 2

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 10-05-2018