41 Yếu Chỉ Kinh Tạng NIKAYA ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 25/09/2021  
42 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Hãy Thừa Kế & Tiếp Nối Chánh Pháp 4 - Bát Chánh Đạo 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12/10/2021  
43 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Hãy Thừa Kế & Tiếp Nối Chánh Pháp 3 - Bát Chánh Đạo 2 (Kinh Thành Ấp) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 2021  
44 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Hãy Thừa Kế & Tiếp Nối Chánh Pháp 2 - Bát Chánh Đạo (Kinh Thừa Tự Pháp) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 28-09-2021  
45 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Hãy Thừa Kế & Tiếp Nối Chánh Pháp (Kinh Thừa Tự Pháp - Trung Bộ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-09-2021  
46 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục 7 - Tuỳ Duyên Hay Tuỳ Dục ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 15-11-2021  
47 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục 6 - Bệnh Cùi Với Hố Than Hừng 2 ( Kinh MAGANDIYA - Trung Bộ 2 ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-11-2021  
48 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục 5 - Bệnh Cùi Với Hố Than Hừng 1 ( Kinh MAGANDIYA - Trung Bộ 2 ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-11-2021