41 Nghi Thức NIKAYA - Đảnh Lễ Pháp Bảo & Thiền Quán Đời Sống Như Con Bò Đưa Đến Lò Sát Sanh TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-2024  
42 Nghi Thức NIKAYA - Tứ Niệm Xứ ( Niệm Thân ) & Quán Chiếc Lá Vàng Rơi 2 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-2024  
43 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thâu Nhiếp & Quản Giáo Thân Tâm - Niệm Oai Nghi Hành Động TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-2024  
44 NIKAYA Thiền Quán - Cội Gốc Đau Khổ * & Căn Bản Trí 2 - Đảnh Lễ Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-2024  
45 Tinh Hoa NIKAYA - Trí Tuệ Về Suy Nghĩ * & Trình Pháp TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-2024  
46 NIKAYA Thiền Quán - Vạn Kiếp Tương Phùng - Trình Pháp và Lời Sách Tấn Đại Chúng TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 26-02-2024  
47 Xả Y - Hạ Sơn TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-2024  
48 NIKAYA Thiền Quán - Vạn Kiếp Tương Phùng TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-2024