41 Lễ Xuất Gia Cụ Bà 82 Tuổi & Lễ Trai Tăng ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-05-2022  
42 Trình Pháp NIKAYA- CỤ BÀ 82 Tuổi Lên Núi Xin Xuất Gia ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 18-05-2022  
43 Trình Pháp NIKAYA - Khổ Thánh Trí ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 18-05-2022  
44 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Năm Thủ Uẩn 4 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 25-05-2022  
45 Tinh Hoa NIKAYA - Nhận Diện Thân Tâm 15 - Căn Bản Trí ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Thiền Viện Thường Chiếu 24-5-2022  
46 Tinh Hoa NIKAYA - Nhận Diện Thân Tâm 14 - Căn Bản Trí ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Thiền Viện Thường Chiếu 24-5-2022  
47 Soi Sáng NIKAYA - Mẹ Sân - Làm Sao Con Trải Tâm Từ ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14-05-2022  
48 Tinh Hoa NIKAYA - Đức Thế Tôn Ơi ! Con Đã Về ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14-05-2022