41 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 19 - Trí Tuệ Cảm Xúc 3 (7 Trí Về Thọ Uẩn) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoà Khánh 10-04-2023  
42 Pháp Đàm NIKAYA - Hướng Đến Xuất Ly ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 09-04-2023  
43 NIKAYA Giảng Giải - Giá Trị Lợi Ích Tu Bát Quan Trai Số liệu phân tích Chỉnh sửa video ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 09-04-2023  
44 NIKAYA Thiền Biết Ơn & Hạnh Phúc Khi Tu Đúng ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 07-04-2023  
45 Kinh NIKAYA KANDARAKA Giảng Giải 1 - Hội Chúng Bậc Thánh An Tịnh Tuyệt Vời ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 06-04-2023  
46 Trình Pháp NIKAYA-Dễ Thay Nhìn Lỗi Người-Lỗi Mình Thấy Mới Khó ! Ung Nhọt Ung Hạch Ung Bướu Ung Thư? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-04-2023  
47 Trình Pháp NIKAYA - Mình Có Lỗi Gì Lớn Nhất ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-04-2023  
48 NIKAYA Giảng Giải - Thiện & Bất Thiện 2 - Tứ Nhiếp Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên, TPHCM 02-04-2023