Kinh NIKAYA Giảng Giải - Lời Di Chúc

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 18-11-2018