33 Chương Mười Pháp-Phẩm Thanh Tịnh_Thiên Lương_Thánh Đạo_Người janussoni  
34 Chương Mười Pháp-Phẩm Janussoni - tiếp theo  
35 Chương Mười Pháp-Phẩm Thiện Lương_Thành Đạo_Hạng Người_Thân Do Nghiệp Sanh  
36 Chương Mười Pháp-Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh_Không Có Đầu Đề  
37 Chương 11 Pháp-Phẩm Y Chỉ  
38 Chương 11 Pháp-Phẩm Tùy Niệm  
39 Chương 11 Pháp-Phẩm Tùy Niệm - tiếp theo  
40 Chương 11 Pháp-Tổng Kết