33 Chương 5-Phẩm Balamon (tiếp theo) - Phẩm Kimbila  
34 Chương 5-Phẩm Mắng Nhiếc - Phẩm Du hành dài  
35 Chương 5-Phẩm Trú tại chỗ - Phẩm ác hành  
36 Chương 5-Phẩm 26 - Cụ túc giới