33 Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Không Có Rung Động  
34 Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Asura