33 Nhận Diện Ngũ Uẩn Khi Ngồi Thiền & Sám Hối Diệt Ngã NIKAYA ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp - 02-07-2023  
34 Trình Pháp NIKAYA - Giận Làm Chi ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp - 02-07-2023  
35 Đảnh Lễ Tam Bảo & Thiền Quán NIKAYA - Xả Vô Lượng Tâm ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu NIKAYA - Chùa Hoằng Pháp - 02-07-2023  
36 Hành Thiền & Sám Hối Oan Gia Trái Chủ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu NIKAYA - Chùa Hoằng Pháp - 01-07-2023  
37 Đảnh Lễ Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất & Sám Hối Diệt Ngã ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Khoá Tu NIKAYA - Chùa Hoằng Pháp - 01-07-2023  
38 Pháp Đàm NIKAYA - Tu Vui Quá Là Vui ! 4 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp 01-07-2023  
39 Tinh Hoa NIKAYA - Tu Vui Quá Là Vui ! 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp 01-07-2023  
40 Tinh Hoa NIKAYA - Tu Vui Quá Là Vui ! 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp 01-07-2023