33 Tinh Hoa NIKAYA - Nhận Diện Thân Tâm 17 - Căn Bản Trí ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 28-05-2022  
34 Tinh Hoa NIKAYA - Nhận Diện Thân Tâm 16 - Căn Bản Trí ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 28-05-2022  
35 TINH HOA NIKAYA - Sỉ Nhục Thay ! Sanh Già Bệnh Chết - Tham Sân Si - Bản Ngã ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 27-05-2022  
36 Tinh Hoa NIKAYA - Toả Ánh Từ Quang ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-05-2022  
37 Tinh Hoa NIKAYA - Cách Hóa Giải Cơn Giận ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa An Lạc - 22-05-2022  
38 Tinh Hoa NIKAYA - Cửa Vào Bất Tử 7 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-05-2022  
39 Lễ Pháp Bảo NIKAYA - Đức Phật Dạy Đạo Vợ Chồng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-05-2022  
40 Thiền Quán NIKAYA- Ai Thấy Pháp Người Ấy Thấy Ta! - Kinh Vakkali - Tương Ưng Bộ ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 19-05-2022