33 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tầm Quan Trọng Của Tâm Hiền Trí 8 - Trình Pháp & Quán Tâm Như Nùi Giẻ Rách ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 11-10-2021  
34 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tầm Quan Trọng Của Tâm Hiền Trí 7 - Tâm Mê Vận Hành Các Pháp ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 10-10-2021  
35 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tầm Quan Trọng Của Tâm Hiền Trí 6 - Thiền Quán - An Trú Tâm Như Gió ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-10-2021  
36 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tầm Quan Trọng Của Tâm Hiền Trí 5- Thiền Quán - An Trú Tâm Như Lửa ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 29-09-2021  
37 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tầm Quan Trọng Của Tâm Hiền Trí 4- Thiền Quán - An Trú Tâm Như Nước ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 29-09-2021  
38 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tầm Quan Trọng Của Tâm Hiền Trí 3 - Thiền Quán - An Trú Tâm Như Đất ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 26-09-2021  
39 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tầm Quan Trọng Của Tâm Hiền Trí 2 - Tôn Giả Xá Lợi Phất ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 25-09-2021  
40 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tầm Quan Trọng Của Tâm Hiền Trí 1 - Tôn Giả Xá Lợi Phất ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-09-2021