33 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ 7 Cách Trừ Phiền Não - Kinh Tất Cả Lậu Hoặc 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 13/04/2021  
34 KINH NIKAYA GIẢNG GIẢI - TƯƠNG ƯNG SÁU XỨ - Hộ Trì - Nhàm Chán - Đoạn Tận - Từ Bỏ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn, 29-12-2020  
35 Tinh Hoa NIKAYA - Hỷ Lạc - Ưu Tư - Tăng Thượng Giới Định Tu ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hoà Khánh 09-03-2021  
36 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ Bốn Loại Thức Ăn Từ Nơi Ái 3 _ ( Kinh Chánh Tri Kiến 6 ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 26/04/2021  
37 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ Bốn Loại Thức Ăn Từ Nơi Ái 2 _ Kinh Chánh Tri Kiến 5 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 12/04/2021  
38 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ Bốn Loại Thức Ăn Từ Nơi Ái 1 _ ( Kinh Chánh Tri Kiến 4 ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 05/04/2021  
39 Kinh NIKAYA Giảng Giải _ Nhổ Tận Gốc Kiến Chấp “Tôi Là” _ ( Kinh Chánh Tri Kiến 3 ) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Ngày 05/04/2021  
40 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sống Tịch Tịnh An Lạc ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng 28/03/2021