33 NIKAYA Thiền Quán - Nhổ Lên Gốc Khổ - Từ Bỏ Ung Nhọt 1 * & 2 - Chấp Ngã Là Gì? Làm Sao Diệt Ngã? TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-2024  
34 Tinh Hoa NIKAYA - Giải Mã Nhân Sinh - Xuất Ly Đạo Lộ TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-2024  
35 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Niệm Tăng - Thầy Lành Bạn Tốt Tối Thượng? ( Sáu Tùy Niệm 2 ) TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-2024  
36 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Niệm Phật Niệm Pháp Tối Thượng ?( Sáu Tùy Niệm 1 ) TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-2024  
37 NIKAYA Thiền Quán - Nắm Bắt Hiện Tại An Lạc 1 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-2024  
38 NIKAYA Thiền Quán - Rồi Sẽ Có Một Ngày ! TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-2024  
39 Nghi Thức NIKAYA - Kinh Pháp Cú & Thiền Quán Về Đi Thôi ! TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 15-03-2024  
40 Tinh Hoa NIKAYA - Khôn Dại ! Dại Khôn ! TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-2024