33 Tinh Hoa NIKAYA - Nuông Chiều & Bênh Vực Mình ? Vì Sao Ái Tăng Trưởng & Đoạn Diệt ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-03-2023  
34 Trình Pháp NIKAYA - Nhìn Ra Rác & Cách Dọn Rác ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Chùa Hòa Khánh 28-02-2023  
35 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 3 - Toàn Cảnh Thế Giới - Nguyên Nhân Đau Khổ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Chùa Hòa Khánh 28-02-2023  
36 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 16 - Bảy Trí Về Sắc ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Chùa Hòa Khánh 28-02-2023  
37 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 15 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Chùa Hòa Khánh 28-02-2023  
38 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Cư Sĩ Lợi Mình Lợi Người Thế Nào ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Chùa Bửu Liên 26-02-2023  
39 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thế Nào Là Cư Sĩ ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Chùa Bửu Liên 26-02-2023  
40 Pháp Đàm NIKAYA 25-02-2023 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 25-02-2023