33 Tinh Hoa NIKAYA - Tâm Là Gì ? Tham Sân Si Ở Đâu? Cảm Giác An Tịnh - Lắng Dịu - Dễ Chịu. TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-2023  
34 NIKAYA Đảnh Lễ Pháp Bảo - Hạnh Phúc Trong Tay Ai ? Thanh Quy Đạo Tràng. TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-2023  
35 NIKAYA Pháp Bảo - Căn Bản Trí 1 - Đảnh Lễ Trí Đức Như Lai & Tác Ý Phá Si Mê. TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-2023  
36 NẾP NHÀ NIKAYA - Chất Liệu Hiền Trí TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 27-12-2023  
37 NIKAYA Pháp Bảo - Tụng Giải Thoát Trí & Thanh Quy Đạo Tràng. TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-2023  
38 NIKAYA Thiền Quán - Thân Tâm Bất Tịnh Khổ Đau & Trình Pháp TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-2023  
39 NIKAYA Thiền Quán - Nguy Hại & Xuất Ly Khỏi Dục - Trình Pháp TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-2023  
40 NIKAYAGiảng Giải-ĐứcPhật Dạy Đạo Làm Người 6- Bổn Phận Của ChaMẹ&ConCái-Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-2023