33 Pháp Đàm NIKAYA - Chia Sẻ Cảm Xúc Mừng Tuổi Đạo Thầy 3! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-09-2023  
34 Pháp Đàm NIKAYA - Chia Sẻ Cảm Xúc Mừng Tuổi Đạo Thầy 2! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-09-2023  
35 Lễ Quy Y Tam Bảo tại Linh Quy Pháp Ấn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-09-2023  
36 Pháp Đàm NIKAYA & Mừng Tuổi Đạo Thầy 1! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-09-2023  
37 Đảnh Lễ Pháp Bảo NIKAYA & Thiền Quán Từ Bi Vô Lượng Tâm ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-09-2023  
38 NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục Là Cội Gốc Của Đau Khổ - Lợi Ích Gần Gũi Người Lành ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-09-2023  
39 Lễ Dâng Y tại Linh Quy Pháp Ấn Linh Quy Pháp Ấn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-09-2023  
40 Đảnh Lễ Pháp Bảo NIKAYA & Trải Hỷ Vô Lượng Tâm ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-09-2023