25 Chương Mười Pháp-Phẩm Ước Nguyện - tiếp theo  
26 Chương Mười Pháp-Phẩm Trưởng Lão  
27 Chương Mười Pháp-Phẩm Trưởng Lão - tiếp theo  
28 Chương Mười Pháp-Phẩm Nam Cư Sĩ 1  
29 Chương Mười Pháp-Phẩm Nam Cư Sĩ 2  
30 Chương Mười Pháp-Phẩm Nam Cư Sĩ 3  
31 Chương Mười Pháp-Phẩm Sa Môn Tướng  
32 Chương Mười Pháp-Phẩm Đi Xuống