25 Chương Tám Pháp-Phẩm Lớn 1  
26 Chương Tám Pháp-Phẩm Lớn 2  
27 Chương Tám Pháp-Phẩm Lớn 3  
28 Chương Tám Pháp-Phẩm Gia Chủ  
29 Chương Tám Pháp-Phẩm Gia Chủ - tiếp theo  
30 Chương Tám Pháp- Phẩm Bố thí  
31 Chương Tám Pháp- Phẩm Trai giới  
32 Chương Tám Pháp- Phẩm Trai giới - tiếp theo