25 Chương 5-Phẩm an ổn trú-Phẩm Andhakavinda  
26 Chương 5-Phẩm 13  
27 Chương 5-Phẩm 14  
28 Chương 5-Phẩm 14 - tiếp theo  
29 Chương 5-Phẩm Tikandaki  
30 Chương 5-Phẩm diệu pháp  
31 Chương 5-Phẩm 17-18-19  
32 Chương 5-Phẩm 20 - Phẩm Balamon