25 Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Cát Tường _Lõa Thể  
26 Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Bhandagama  
27 Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Uruvela  
28 Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Bánh Xe  
29 Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Rohitassa  
30 Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Nguồn Sanh Phước  
31 Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Nghiệp Công Đức  
32 Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Không Hý Luận