25 C11-Tương Ưng Dự Lưu P4 Phước Đức Sung Mãn  
26 C11-Tương Ưng Dự Lưu P 5-6-7  
27 C12-Tương Ưng Sự Thật-Phẩm 1-2-3-4  
28 C12-Tương Ưng Sự Thật-Phẩm 5 đến hết