25 C8-Tương Ưng Thôn Trưởng 2  
26 C8-Tương Ưng Thôn Trưởng 3  
27 C9-Tương Ưng Vô Vi  
28 C10-Tương Ưng Không Thuyết 1  
29 C10-Tương Ưng Không Thuyết 2  
30 C10-Tương Ưng Không Thuyết 3