25 Tinh Hoa NIKAYA - Cách Đi Chùa Chân Chánh ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Lâm - Diên Khánh - Khánh Hoà - 25-06-2023  
26 NIKAYA Giảng Giải - Chánh Tín Bất Động - Bốn Dự Lưu Phần ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 04-06-2023  
27 Tinh Hoa NIKAYA - Lợi Ích Của Giới ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 04-06-2023  
28 Lễ Quy Y Tam Bảo - Chùa Bửu Liên ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 03-06-2023  
29 LỄ VESAK - Ý Nghĩa Phật Đản Sanh - Thành Đạo - Nhập Niết Bàn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 02-06-2023  
30 Tinh Hoa NIKAYA - Cách Tu Ngài Xá Lợi Phất ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoàng Pháp 2023  
31 Kinh NIKAYA Giảng Giải- Tu Có Chuyển Đổi Nghiệp Quả Không ? Nắm Muối & Dòng Sông ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tạ Chùa Bửu Liên 07-05-2023  
32 Kinh NIKAYA Giảng Giải- Phép Mầu Huyễn Thuật Của Phật ? Thế Nào Là Tin Đúng ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 07-05-2023