25 Tinh Hoa NIKAYA - Bậc Chân Nhân - Biết Ơn & Đền Ơn 1! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên, Quận Bình Thạnh, TPHCM 27-08-2023  
26 NIKAYA Giảng Giải - Dự Lưu 1 -Thống Lãnh Địa Cầu Không Bằng 1/16 Quả Dự Lưu-Phá Thân Kiến? Kinh Sáu Sáu-Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 19-08-2023  
27 Tinh Hoa NIKAYA - Biết Ơn & Nhớ Ơn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 17-08-2023  
28 NIKAYA Giảng Giải - Những Niềm Vui Thấp Hèn & Cao Thượng - Kinh Thanh Tịnh - Trường Bộ 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên -13-08-2023  
29 NIKAYA Giảng Giải - Niệm Phật Như Thế Nào Mới Đúng?Công Năng & Tác Dụng Của Niệm Phật- Kinh MAHÀNÀMA ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 13-08-2023  
30 Pháp Đàm NIKAYA - Tu Sao Để Ra Khỏi Tham Sân Si 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Tuệ Giác Viên - Chùa Đa Bảo 26-06-2023  
31 Trả Bài & Soi Sáng NIKAYA Tham Sân Si Ở Đâu ? Làm Sao Đoạn Tận ? Thế Nào Là Thân Kiến ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp - 02-07-2023  
32 NIKAYA Chánh Quán Thọ Thực ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hoằng Pháp - 02-07-2023