25 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Năm Triền Cái 13 - Cách Đối Trị Hôn Trầm ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 15-10-2021  
26 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Năm Triền Cái 12 - Năm Cách Tác Ý Để Hết Giận ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14-10-2021  
27 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Năm Triền Cái 11 - Năm Pháp Trừ Khử Cơn Giận ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14-10-2021  
28 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Năm Triền Cái 10 - Sự Nguy Hại Của Sân Hận 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 13-10-2021  
29 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Năm Triền Cái 9 - Sự Nguy Hại Của Sân Hận 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 13-10-2021  
30 Kinh Nikàya Giảng Giải - Năm Triền Cái 8 - GIẬN - Nguy Hại & Thoát Ra ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 16-09-2021  
31 Tổng Quát Pháp Hành Kinh Tạng NIKAYA ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 08-10-2021  
32 Tinh Hoa NIKAYA - Trí Tuệ Về Cảm Thọ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 06-10-2021