25 Pháp Đàm NIKAYA - Công Năng Cảm Giác Toàn Thân - Tại Sao Phải Nghe Pháp ? Cách Quán Diệt Ngã TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-10-2023  
26 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 30 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 30-10-2023  
27 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 29 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 30-10-2023  
28 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 28 - Trình Pháp Tổng Quát Pháp Hành 2 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-10-2023  
29 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 27 - Trình Pháp Tổng Quát Pháp Hành 1 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-10-2023  
30 Pháp Đàm NIKAYA - Viễn Ly Rời Xa - Gánh Nặng Thiện Pháp - Phước Báo & Công Đức TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-10-2023  
31 NIKAYA Giảng Giải - Vị Ngọt - Nguy Hại & Sự Xuất Ly Dục 2 TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 22-10-2023  
32 Xả Y - Hạ Sơn TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-10-2023