25 Tụng Kinh NIKAYA - Thất Thứ 2 Của Ông Pháp Hộ ĐĐ.Thích Minh Thành Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng  
26 Tinh Hoa NIKAYA - Ân Đức Sanh Thành - Ý Nghĩa Y Bá Nạp Khất Sĩ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 05-06-2022  
27 Lễ Trai Tăng - Bảy Tài Sản Thánh & Ba Mảnh Ruộng Phước ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-06-2022  
28 Tinh Hoa NIKAYA- Quán Xét Bốn Loại Thức Ăn - Hiệu Quả Tu Tâm Hiền Trí ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-06-2022  
29 Tinh Hoa NIKAYA - Cửa Vào Bất Tử 09 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-06-2022  
30 Lễ Pháp Bảo NIKAYA - Đức Phật Dạy Đạo Vợ Chồng B ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-05-2022  
31 Lễ Pháp Bảo NIKAYA - Đức Phật Dạy Đạo Vợ Chồng A ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-05-2022  
32 Pháp Đàm NIKAYA - Thầy Pháp An ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-06-2022