25 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán - Nhất Hướng Nhàm Chán ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn 2020  
26 Tinh Hoa NIKAYA – Thành Thật Với Mình B ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 15-11-2020  
27 Tinh Hoa NIKAYA – Thành Thật Với Mình A ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 15-11-2020  
28 Tinh Hoa NIKAYA – Thiền Quán – Tâm Hỷ Vô Lượng ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM -29-11- 2020  
29 Tại Sao Khổ & Làm Sao Hết Khổ - Phần 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM - 2020  
30 Tại Sao Khổ & Làm Sao Hết Khổ - Phần 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM - 2020  
31 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Tương Ưng Sáu Xứ _ Chớ Nghĩ Là Của Tôi – Nhàm Chán Từ Bỏ B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn 22-12-2020  
32 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Sáu Xứ _ Chớ Nghĩ Là Của Tôi - Nhàm Chán Từ Bỏ A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn 22-12-2020