25 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 8 - 10 Nghiệp Lành & Dữ 5 - Nghiệp Đen & Trắng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 30-09-2022  
26 Tinh Hoa NIKAYA - Thánh Trí Ngũ Uẩn - Đột Phá Giới Hạn - Siêu Xuất Thế Gian ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 30-09-2022  
27 Trình Pháp NIKAYA - Kiếp Hoại - Tại Sao Có Đại Tam Tai Xảy Ra ? Làm Sao Hoá Giải 3 ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 29-09-2022  
28 Trình Pháp NIKAYA- Kiếp Hoại - Tại Sao Có Đại Tam Tai Xảy Ra ? Làm Sao Hoá Giải 2 ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 28-09-2022  
29 Tinh Hoa NIKAYA- Kiếp Hoại - Tại Sao Có Đại Tam Tai Xảy Ra ? Làm Sao Hoá Giải ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 28-09-2022  
30 Kinh NIKAYA Giảng Giải- Thứ Tự Tu Tập 6 - Kinh GANAKA MOGGALLANA - Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh - 2022  
31 Kinh NIKAYA Giảng Giải- Thứ Tự Tu Tập 5 - Kinh GANAKA MOGGALLANA - Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh - 2022  
32 Kinh NIKAYA Giảng Giải- Thứ Tự Tu Tập 4 - Kinh GANAKA MOGGALLANA - Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh - 27-09-2022