25 Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Thiền Quán - Từ Vô Lượng Tâm 3 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 21-06-2021  
26 Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Thiền Quán - Từ Vô Lượng Tâm 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 18-06-2021  
27 Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Thiền Quán - Từ Vô Lượng Tâm 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 18-06-2021  
28 Tinh Hoa NIKAYA - Tăng Thượng Giới Học ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 31-05-2021  
29 Soi Sáng NIKAYA - Làm Sao Bình Tâm Trong Đại Dịch ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 19-06-2021  
30 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thế Nào Là Bậc Hiền Trí 1 - Kinh Đa Giới - Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 06-06-2021  
31 Tinh Hoa NIKAYA - Trí Tuệ Hiền Thiện Cứu Thế Gian ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 17-06-2021.  
32 Pháp Đàm NIKAYA - Tâm Lì Lợm - Tâm Vết Thương - Góc Khuất Của Tâm ? Con Đường Độc Nhất ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 05-06-2021