233 Kinh NIKAYA Giảng Giải- Tu Có Chuyển Đổi Nghiệp Quả Không ? Nắm Muối & Dòng Sông ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tạ Chùa Bửu Liên 07-05-2023  
234 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Bảo Hiểm Tâm Linh TT.THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 2023  
235 Hướng Dẫn Nhận Diện 5 Uẩn TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) - Hà Nội - 11-2023  
236 NIKAYA Giảng Giải - Dự Lưu 1 -Thống Lãnh Địa Cầu Không Bằng 1/16 Quả Dự Lưu-Phá Thân Kiến? Kinh Sáu Sáu-Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 19-08-2023  
237 Tinh Hoa NIKAYA - Tội Ác Của Tham Sân Si TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Đồng (Pháp Hoa Tự) - Hà Nội - 11-2023  
238 NIKAYA - Giải Mã Kiếp Nhân Sinh - Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Linh Phước 12-2023  
239 NIKAYA Giảng Giải - Niệm Phật Như Thế Nào Mới Đúng?Công Năng & Tác Dụng Của Niệm Phật- Kinh MAHÀNÀMA ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 13-08-2023  
240 NIKAYA Giảng Giải - Những Niềm Vui Thấp Hèn & Cao Thượng - Kinh Thanh Tịnh - Trường Bộ 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên -13-08-2023