Soi Sáng 80 - Trung Đạo

Chùa Linh Sơn - Nha Trang

Soi Sáng - Đạo Tràng Khiếm Thị

Chùa Kim Quang - Nha Trang

Trải Tâm Từ _ ĐĐ.Thích Minh Thành

Giảng tại Chùa Hoằng Pháp

ĐẠI LỄ - Vu Lan Báo Hiếu

Giảng tại chùa Bửu Liên- Tp.HCM - 2018

LỄ TỰ TỨ CHÙA BỬU LIÊN

Giảng tại chùa Bửu Liên 19/08/2018

Lễ Cúng Dường Trai Tăng 100 vị ( số 2 )

Giảng tại Chùa Bửu Liên Tp. HCM

Thế Nào Là Chân Tu ?

Giảng tại Thái Bình - ngày 22-07-2018