17 Chương Mười Pháp-Phẩm Lớn 1  
18 Chương Mười Pháp-Phẩm Lớn 2  
19 Chương Mười Pháp-Phẩm Lớn 3  
20 Chương Mười Pháp-Phẩm Upali va Ananda  
21 Phẩm Mắng Nhiếc  
22 Chương Mười Pháp-Phẩm Tâm Của Mình  
23 Chương Mười Pháp-Phẩm Song Đôi  
24 Chương Mười Pháp-Phẩm Ước Nguyện