17 Bảy Pháp-Phẩm Không tuyên bố 1  
18 Bảy Pháp-Phẩm Không tuyên bố 2  
19 Bay Pháp Phẩm Không tuyên bố 3  
20 Bảy Pháp-Đại Phẩm 1  
21 Bảy Pháp-Đại Phẩm 2  
22 Bảy Pháp-Đại Phẩm 3  
23 Bảy Pháp-Phẩm Về Luật  
24 Chương Tám Pháp-Phẩm Từ