17 Chương 5-Phẩm 1-2  
18 Chương 5-Phẩm Năm phần  
19 Chương 5-Phẩm Sumana  
20 Chương 5-Phẩm vua Munda  
21 Chương 5-Phẩm Triền Cái- Phẩm Tưởng  
22 Chương 5-Phẩm chiến sĩ  
23 Chương 5-Phẩm chiến sĩ - tiếp theo  
24 Chương 5-Phẩm trưởng lão - Phẩm Kakudha