17 Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Ananda  
18 Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Sa Môn  
19 Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Hạt Muối  
20 Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Hạt Muối - tiếp theo  
21 Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Chánh Giác  
22 Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Đọa Xứ  
23 Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Kusinara  
24 Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Kẻ Chiến Sĩ