17 C5-Tương Ưng Chánh Cần  
18 C6-Tương Ưng Lực_C7-Tương Ưng Như Ý Túc  
19 C8-Tương Ưng Anuruddha_C 9-Tương Ưng Thiên  
20 C10-Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra  
21 C10-Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra - tiếp theo  
22 C11-Tương Ưng Dự Lưu P1 Veludvara  
23 C11-Tương Ưng Dự Lưu P2 Một Ngày Hay Vườn Vua  
24 C11-Tương Ưng Dự Lưu P3 Saranani