17 C2-Tương Ưng Thọ-Phẩm Có Kệ  
18 C2-Tương Ưng Thọ-Phẩm Sống Một Mình  
19 C2-Tương Ưng Thọ-Phần 3 Phẩm Một Trăm Lẽ Tám Pháp Môn  
20 C3-Tương Ưng Nữ Nhân-Phần Một-Hai-Ba  
21 C6-Tương Ưng Moggalana  
22 C7-Tương Ưng Tâm  
23 C7-Tương Ưng Tâm - tiếp theo  
24 C8-Tương Ưng Thôn Trưởng 1