17 C9 Tương Ưng Rừng  
18 C10 Tương Ưng Dạ Xoa  
19 C11 Tương Ưng Sakka-Phẩm Thứ Nhất  
20 C11 Tương Ưng Sakka-Phẩm Thứ Hai-Thứ Ba